Health and Beauty Jobs

Pharmacist / Apteker urgently required: APPLY NOW

Pharmacist / Apteker urgently required: APPLY NOW

Bellville, Western Cape

Verlening van bystand aan die Hoofapteker met alle aktiwiteite van die FAMCRU Apteek;
Nagaan van alle protokolle vir aktiewe studie;
Hulpverlening met prosedures, medikasies (dosering, herhalings, administrasie), insluitings-/uitsluitingskriteria en wysigings;
Behartiging van medisyneberging, rekordhouding en voorraadkontrole;
Bywoning van moniterings-/ouditeringsbesoeke;
Tred hou met die Institusionele Etiese Komitee se prosedures;
Daaglikse kommunikasie met sleutelnavorsingspersoneel;
Kommunikasie met mediese beamptes, verpleegpersoneel en borge wanneer nodig.

Assisting the Chief Pharmacist in all activities in the FAMCRU Pharmacy;
Reviewing all protocols for active studies;
Assisting with procedures, medications (dosage, frequency, administration), inclusion/exclusion criteria and amendments;
Maintaining drug storage, record keeping and inventory control;
Attending monitoring/audit visits;
Keeping abreast of Institutional Review Board proceedings;
Communicating daily with key study personnel;
Communicating with medical officers, nurses and sponsors when necessary.


n Graad in Aptekerswese;
Registrasie by die Suid-Afrikaanse Aptekersraad;
Minstens twee jaar ervaring as Apteker;
Kennis van Goeie Kliniese Praktyk en die regulasies vir kliniese navorsing;
Sensitiwiteit vir kulturele verskille;
Goeie begrip vir politieke, vertroulike en etiese kwessies rondom MIV-infeksie.

A degree in Pharmacy;
Registration with the South African Pharmacy Council;
A minimum of two years’ experience as a Pharmacist;
Knowledge of Good Clinical Practice and clinical trial regulations;
Sensitivity towards cultural differences;
Sound understanding of political, confidential and ethical issues surrounding HIV infection.

Kennis van toepaslike wetgewing en regulasies;
Insig in protokolontwerp;
Die vermoë om onder druk te werk met uiteenlopende individue in ‘n komplekse en bedrywige omgewing;
Die vermoë om streng vertroulikheid te handhaaf met betrekking tot pasiënte se gesondheidsake;
Die vermoë om goeie interpersoonlike verhoudinge te handhaaf;
Goeie mondelinge kommunikasievaardighede;
Sterk administratiewe en rekenaarvaardigheid;
Die vermoë om te prioritiseer;
Kommunikasievermoë in isiXhosa.

Knowledge of applicable legislation and regulations;
Understanding of protocol design;
Ability to work under pressure with a range of individuals in a complex and hectic environment;
The ability to maintain strict confidentiality pertaining to patients’ health issues;
The ability to maintain sound interpersonal relations;
Sound verbal communication ability;
Well-developed administrative and computer skills;
The ability to prioritise;
Communication ability in isiXhosa.

Apply Now

Source: Indeed

Back to top button